ლექსიკონი: ელექტრული ინჟინერია

აქ მოვათავსებ ელექტრული ინჟინერიის ტერმინების ინგლისურ-ქართულ ვარიანტებს. ზოგი ვარიანტი ჩემებური იქნება, ზოგი ოფიციალურად მიღებული (ლექსიკონიდან) და ზოგი უბრალოდ ხალხში გავრცელებული.

გთხოვთ კომენტარში მომაწოდოთ ახალი ვარიანტები/ არსებული ვარიანტების კრიტიკა 🙂 უღრმესი მადლობა!

– – –

 1. Adapter – გადამყვანი
 2. Ampere – ამპერი, დენის საზომი ერთეული
 3. Ammeter – დენისმზომი, ამპერმეტრი (რუს. კალკ.)
 4. Amplify – გაძლიერება
 5. Amplifier (amp) – გამაძლირებელი
 6. Analog – ანალოგური
 7. Attenuate – ჩახშობა;
 8. Attenuator – ჩამხშობი;
 9. Average – საშუალო;
 10. Averaging – გასაშუალოება;
 11. Band – ზოლი;
 12. Bandwidth – ზოლის სიფართე; სიხშირული დიაპაზონი;
 13. Battery – ბატარეა (რუს. კალკ.)
 14. Board – დაფა,  პლატა (რუს. კალკ.)
 15. Breadboard – სამაკეტო დაფა
 16. Bus – …?
 17. Cable – სადენი
 18. Capacitance – ტევადობა
 19. Capacitor – ტევადობა, კონდენსატორი (რუს. კალკ.)
 20. Carrier – გადამტანი
  • Carrier frequency – გადამტანი სიხშირე
 21. Channel – არხი
 22. Conductance – გამტარებლობა
 23. Connector – შემაერთებელი
 24. Coupling – ?
 25. Charge [n.] – მუხტი
 26. Charge [v.] – დამუხტვა
 27. Circuit – წრედი
 28. Coaxial – თანაღერძული
 29. Compatibility – თავსებადობა
 30. Core – გულარი
 31. Coupling – ბმა? (მაგ. სადენებს შორის)
  • Inductive coupling – ინდუქტიური ბმა
  • Capacitive coupling – ტევადური ბმა
 32. Cross-section – შუაკვეთა, კვეთა
 33. Cross-talk
 34. Current – დენი;
  • Current source – დენის წყარო;
  • Current Clamp – დენის კლემა (რუს. კალკ.);
  • Current probe – დენის სინჯი;
  • Direct Current (DC) – მუდმივი დენი;
  • Alternating current (AC) – ცვლადი დენი;
 35. Curve – მრუდი; I-V Curve (Current-voltage characteristic) – ვოლტ-ამპერული მახასიათებელი;
 36. Damp – დახშობა, მილევა
 37. Datasheet – მახასიათებელთა ნუსხა
 38. De-embed – …?
 39. Delay – დაყოვნება
 40. Digit – ციფრი
 41. Digital – ციფრული
 42. Display – მაჩვენებელი
 43. Diode – დიოდი
 44. Directional Coupler – მიმართული … ?
 45. Directivity – მიმართულობა
 46. Discharge – განმუხტვა
 47. Distortion – დამახინჯება
 48. Distribution – განაწილება
 49. Domain – არე;
  • Time Domain – დროითი არე;
  • Frequency Domain – სიხშირეთა არე;
 50. Downconverter – …?
 51. DUT (Device Under Test) – გამოსაკვლევი მოწყობილობა
 52. Electricity – ელექტრობა (და არა ელექტროობა)
 53. Electrostatic Discharge (ESD) – ელექტროსტატიკური განმუხტვა
 54. ESD strap – ელექტროსტატიკური განმუხტვისაგან დამცავი სამაჯური
 55. Equivalent – ტოლფასი, ექვივალენტური (რუს. კალკ.)
 56. Field – ველი;
  • Near Field – ახლო ველი;
  • Far Field – შორი ველი;
 57. Filter – ფილტრი;
  • Band-pass – ზოლოვანი (~ ფილტრი)
  • Band-stop – ზოლოვანი ამკრძალავი (~ ფილტრი)
  • Low-pass – დაბალსიხშირული (~ ფილტრი)
  • Notch (~filter) – … (~ ფილტრი)?
  • High-pass – მაღალსიხშირული (~ ფილტრი)
 58. Frequency – სიხშირე
 59. Gain – გაძლიერება
 60. Heatsink – სითბოგამტარი? გამაგრილებელი?
 61. Hertz – ჰერცი
 62. Integrated Circuit – ინტეგრებული წრედი (და არა ინტეგრირებული);
 63. Intermediate – საშუალო
  • Intermediate Frequency (IF) – შუალედური სიხშირე
 64. Immunity – მდგრადობა
 65. Impedance – იმპედანსი, კომპლექსური წინაღობა. (აზრი იგივე აქვს, რაც resistance-ს, უბრალოდ გამოიყენებენ კომპლექსური წინაღობის აღსანიშნავად)
 66. Incident – დაცემული
 67. Inductance – ინდუქტიობა (და არა ინდუქტიობა);
  • Mutual inductance – ურთიერთ-ინდუქტიობა;
  • Partial Inductance – ნაწილობრივი ინდუქტიობა;
 68. Inverter – ინვერტერი (რუს. კალკ.), შემაბრუნებელი;
 69. Junction – …?
 70. Indicator – მანიშნებელი, ნიშნული
 71. Inductor – ინდუქტორი
 72. Interference – …, ინტერფერენცია? (რუს. კალკ.)
 73. Jitter – კანკალი?
 74. Mixer – შემრევი
 75. Mode – მოდა;
  • Modal Analysis – მოდური ანალიზი;
  • Common mode – …?;
  • Differential mode – …?
  • Odd Mode – კენტი მოდა;
  • Even mode – ლუწი მოდა;
 76. Modulation – დამოდულება, მოდულირება, მოდულაცია (რუს. კალკ.);
  • Amplitude Modulation – ამპლიტუდური დამოდულება
  • Frequency Modulation – სიხშირული დამოდულება
  • Phase Modulation – ფაზური დამოდულება
  • Pulse-width Modulation – იმპულსურ-განივი დამოდულება;
  • Intermodulation – ურთიერთდამოდულება;
  • Demodulation – განმოდულება
 77. Multimeter – მრავალმზომი, მულტიმეტრი (რუს. კალკ.)
 78. LED – Light Emitting Diode – შუქდიოდი
 79. Linear – წრფივი; Nonlinear – არაწრფივი
 80. Loss – დანაკარგი; Lossless – უდანაკარგო
 81. Network – ქსელი
 82. Noise – ხმაური
  • Noise Figure – …?
  • Noise Floor – …?
 83. Oscillation – რხევა
 84. Oscilloscope – რხევამზირი, ოსცილოსკოპი (რუს. კალკ.)
 85. Pad (i.e. soldering) – ნაკვეთი? , პადი (ინგ. კალკ.)
 86. Parasitic – პარაზიტული
 87. Phase – ფაზა
 88. Power – სიმძლავრე
 89. Power Distribution Network (PDN) – კვების განაწილების ქსელი
 90. Probe – სინჯი, მსინჯავი, ზონდი (რუს. კალკ.)
 91. Pulse – იმპულსი
 92. Quality Factor (Q factor) – ხარისხის მამრავლი (მაჩვენებელი)?
 93. Radiation – გამოსხივება
 94. Range – დიაპაზონი (რუს. კალკ.) ; Frequency range – სიხშირეთა დიაპაზონი
 95. Receiver – მიმღები
 96. Reference (book) – ცნობარი
 97. Reference (data) – საცნობარო (მონაცემები)
 98. Reference (node) – ათვლის კვანძი, საცნობარო კვანძი?
 99. Reference point – ათვლის წერტილი?
 100. Reflection – არეკვლა
 101. Reflectometer – რეფლექტომეტრი (ინგ. კალკ.), არეკვლამზომი
  • TDR (Time Domain Reflectometer) – დროითი რეფლექტომეტრი (არეკვლამზომი)
 102. Resistance – წინაღობა, წინააღმდეგობა
 103. Resistor – წინაღობა, რეზისტორი (რუს. კალკ.)
 104. Resonance – რეზონანსი
 105. Response – გამოძახილი; მახასიათებელი
  • Time Domain Response – დროითი გამოძახილი (მახასიათებელი)
  • Frequency Domain Response – სიხშირული გამოძახილი (მახასიათებელი)
 106. Sampling – შერჩევა?
 107. Saturation – გაჯერება
 108. Scatter – გაბნევა
 109. Sensor – სინჯი, სენსორი
 110. Shield – ეკრანი (ელექტრომაგნიტური)
 111. Solder [n.] – კალა
 112. Solder [v.] – რჩილვა, მირჩილვა
 113. Soldering Iron – სარჩილავი
 114. Spectrum – სპექტრი
 115. Spectrum Analyzer – სპექტრის მაანალიზებელი
 116. Station – დანადგარი
 117. Step – ბიჯი
  • Step attenuator – ბიჯური ჩამხშობი
  • Step source – ბიჯური წყარო
  • Step motor – ბიჯური ძრავი
 118. Supplyარს. წყარო, მომწოდი; ზ. – მიწოდება
  • Power supply – კვების წყარო, კვების მომწოდი
 119. Switch-mode – იმპულსური
 120. Trace (i.e. on PCB) – ბილიკი, კვალი
 121. Trace (i.e. on scope screen) – კლაკნილი, მრუდი (ეკრანზე)
 122. Transform – გარდაქმნა; Fourier Transform – ფურიეს გარდაქმნა
 123. Transformer – გარდაქმნელი; ტრანსფორმატორი (რუს. კალკ)
 124. Transistor – ტრანზისტორი
 125. Transmission – გადაცემა
 126. Transmission Line – გადაცემითი ხაზი
 127. Transmitter – გადამცემი
 128. Transducer – გადამწოდი
 129. Triaxial – სამღერძა
 130. Vector Network Analyzer – ქსელის ვექტორული მაანალიზებელი
 131. Volt – ვოლტი (ძაბვის ერთეული)
 132. Voltmeter – ძაბვისმზომი, ვოლტმეტრი (რუს. კალკ.)
 133. Voltage – ძაბვა; Voltage Source – ძაბვის წყარო; Voltage Probe – ძაბვის სინჯი;
 134. Wave – ტალღა;
 135. Waveguide – ტალღგამტარი
 136. Wavelength – ტალღის სიგრძე
 137. Wire – მავთული

6 thoughts on “ლექსიკონი: ელექტრული ინჟინერია”

  1. მართალს ბრძანებთ, მაგრამ სალტე რას ნიშნავს? რუსული шина არის პირდაპირ გადმოღებული. სიტყვის მნიშვნელობა სრულიად იკარგება. BUS, ინგლისურ ენაზე ნიშნავს “transport in a communal road vehicle”, “to transport (someone) in a bus”, “a spacecraft or missile that carries one or more detachable devices (as warheads)”, “a set of parallel conductors in a computer system that forms a main transmission path “. უხეშად რომ ვთქვათ, სიტყვის მნიშვნელობა არის რაღაცის (რამე ნივთის, მგზავრისა თუ ინფორმაციის) გადატანა ერთი ადგილიდან მეორეში.
   ჩემი აზრით, სალტე ვერ ემსახურება bus-ის მნიშვნელობის გადმოცემას. თუმცა, ამჟამად არ მაქვს უკეთესი ვერსია.

   Like

   1. bus – გადამტანის მნიშვნელობით, კონდუქტორი შემხვდა რამდენიმე თარგმანში და შეიძლება კონდუქტორის გამოყენება? თუ მაინც სალტე?

    Like

    1. რამდენადაც ვიცი, სალტე ოფიციალურად მიღებული ტერმინია. “კონდუქტორი” რას გულისხმობს, ვერ ვხვდები. გამტარს?

     Like

 1. Connector ს ქართულად გასართი ქვია. Reference point საყრდენი წერტილია, საყრდენი ძაბვა, საყრდენი კვანძი და ა.შ

  Like

 2. გამარჯობა გთხოვთ ანალოგურ ციფრულ გარდაქმნელზე ინფორმაცია თუ გაქვთ, რომ მომაწოდოთ.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

cd /home/dracid/

%d bloggers like this: